Home > Fihrist > Enderûn: Osmanlı Saray Mektebi

Enderûn: Osmanlı Saray Mektebi

Eğitim özel anlamda bireylerin kendilerini dünyadaki pozisyonlarını, bilgi ve becerilerini artırarak yaşamlarını kolaylaştıran mühim bir müessesedir. Genel anlamda ise devletler mülkî ve idarî yöneticilerini kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yetiştirmek için oluşturduğu sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu amaç kapsamında devletler çeşitli eğitim programları ve mektepler kurma gereği duymuşlardır. Biz bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin eğitime verdiği önemi ve kurumlarının en önemlilerinden birisini teşkil eden saray mekteplerinden olan ‘Enderûn Mektebi’ni’ temel alarak eğitim sistemini açıklamaya çalışacağız.

Osmanlı Devleti eğitim konusuna çağdaşlarına nazaran çok önem vermiş ve çağdaşlarından farklı bir sistem geliştirip benimseyerek bu sistem sayesinde mevcudiyetini güçlendirmiş ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmesinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Bir devletin kendisini idâme ettirmesinin sadece güçlü bir orduyla mümkün olmadığı görülmüş ve bunun yanında devletin yetiştirdiği insanların sahip olduğu donanımları da, onun ne kadar güçlü ve disiplinli bir devlet teşkilâtına sahip olduğunun göstergesi haline gelmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin Enderȗn olarak adlandırdığı ve Farsça mânâsıyla “İç Kısım’’ anlamına gelen, saray mektebinin tarihsel gelişimi ile birlikte devletin yönetici ve saray hizmetlilerini nasıl yetiştirdiği, nasıl bir sistemin işlendiği, insan kaynağının nasıl sağlandığı ve eğitim felsefesi gibi birçok hususta bilgi vererek tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız.

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir