Home > Fihrist > Tarih

Türkler ve Bazı İpek Yolu Dinleri

Maniheizm, Nesturîlik, Budizm ve Musevîlik Örnekleri Üzerinden Türklerin Yabancı Dinlere Girme Sebepleri ve Yabancı Dinlere Girdikten Sonra Tutumlarındaki Ortaklıklar Türkler geleneksel dinleri haricinde pek çok yabancı dine girmiş, cemaatler oluşturmuştur. Bu yabancı dinlerin arasında Budizm, Musevilik, Maniheizm ve Nestûrilik sayılabilir. Bu çalışma Türklerim başlıkta belirtilen dinlerle teması, girişi ve yabancı dinleri

Devamı

Kâhire’de Bir Memlûk İmzası: Sultan Hasan Camii

Bin minareli şehir, Arap ve İslam dünyasının başkenti... El Kahire, Arapça kökenli, ‘Gâlip’, ‘Üstün Gelen’ anlamındadır. Mısır’ın başkenti, Arap dünyası ve Afrika’nın en büyük kentidir. Büyük bölümü Nil Nehri’nin doğu kıyısında, nehrin Reşid ve Dimyat kollarına ayrıldığı noktanın biraz aşağısında yer alır. 1300 yılı aşkın süredir aynı alanda, aynı adla yer

Devamı

Orta Zaman Türk Süvarisî: Eskişehir Pususu

1095 yılı kasımı Fransa-Clermont’da Papa II. Urbanus başkanlığındaki konsil ‘Kutsal Toprakları’n fethi için ‘kutsal savaş’ çağrısında bulunmuş ve keşiş ‘Münzevi Pierre’ liderliğinde maceracılar, başıbozuk şövalyeler ve yoksul sofulardan oluşan düzensiz güruh Yahûdileri, Macarları, Bulgarları ve diğer kendi dindaşlarını da yol boyunca kesip yağmalayarak 1 Ağustos 1096’da İstanbul’a varmıştı. Bizans İmparatoru

Devamı

İki Dinin Mâbedi: Ayasofya

Dünya mimarlık tarihinde günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtlar arasında yer alan Ayasofya; Bizans İmparatorluğu’nun ‘Büyük Kilise’si, Osmanlı İmparatorluğu’nun göz bebeği, sultanların Cami-i Kebiri (Büyük Camii)dir. Ayasofya, ‘Kutsal Bilgelik’ anlamına gelmektedir. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da inşa ettiği en büyük kilisedir. Aynı yerde çeşitli nedenlerden dolayı üç kez inşa

Devamı

Bizans’ta Bir Kadın Bânî: Anicia Iuliana

Sanat târihinin özgül sorunlarından biri olarak, sosyolojik olguların sanat târihi kapsamında yeterince değerlendirilmediğini ve sanat târihi yazımının sosyo-politik bir bağlamda bir târih yazımını da içermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun sadece sosyal bilim disiplinleri arasında bir alış-veriş şeklinde değil, sanat târihinin yaratıcı etkinliğinin bir sonucu olarak şekillenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir sanat

Devamı

Enderûn: Osmanlı Saray Mektebi

Eğitim özel anlamda bireylerin kendilerini dünyadaki pozisyonlarını, bilgi ve becerilerini artırarak yaşamlarını kolaylaştıran mühim bir müessesedir. Genel anlamda ise devletler mülkî ve idarî yöneticilerini kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yetiştirmek için oluşturduğu sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu amaç kapsamında devletler çeşitli eğitim programları ve mektepler kurma gereği duymuşlardır. Biz bu çalışmada

Devamı

Orta Zaman Türk Süvârîsi, Gücü ve Stratejisi

Selçuklu Devri’nde kullanılan savaş araç ve gereçleri arasında “At ve silah” en önde gelmekte idi. Türklerin savaşlardaki üstünlükleri ve başarıları, bu iki aracı çok iyi kullanmalarından ileri gelmekteydi. Normal zamanlarda bile atsız ve silahsız bir Türk düşünmek, âdetâ mümkün değildi. Türk savaşçısı, özellikle atı ve silahıyla birlikte olduğu zaman kendisini

Devamı

Bir Medeniyetin Mirâsını Hz. Ömer Mi Yok Etti ?

Dönemin en büyük kütüphanesini, ilim merkezini kim ya da kimler yok etmek istedi? HZ. Ömer’e atfedilen bu yıkım hâdisesini târihsel gerçeklikteki arka plânı incelenerek bu soruya bir cevap bulunabilecek mi? "Bu hâdise İslâm kültür ve medeniyetine tezat bir yaklaşımdır ve İslâm kültürüne empoze edilmek istenen kara bir lekedir." Yazının devâmını Havâss Dergisi

Devamı

Yeniçeri Düzeni

Gaza ve Cihat anlayışı ile mücadele eden Osmanlı Devleti için yeniçeriler ne kadar önemliydi ? "Türk ve genel tarihin gördüğü en düzenli, taktiksel ve ofansif kuvvetlerden olan Yeniçeriler aynı zamanda Avrupa ve belki de dünyanın ilk ateşli silâh kullanan müfrezleriydi"  yazımızda bulunan bu tanım ile Yeniçeri ordusunun Osmanlı Devleti için

Devamı