Home > Fihrist > Biyografi

İbn Fadlan: Bir Şimâl Yolcusu

İbn Fadlan X . y üzyıl b aşlarında Abbasi Halifesi Muktedir (ölm. 320/932)’in divanında (sekreteryasından) çalışan katiplerden ve Mevaliler (Araplaşmışlardan)’dır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz sadece, 309-310/921-922 yıllarında Halife Muktedir tarafından Etil (Volga) Bulgarlarına gönderilen elçilik heyeti sırasındaki hatıralarını anlattığı Seyahatname(el-Rihle)sinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinin orijinal metnini 1923 yılında İran’ın

Devamı

El-Kindî

Tam adı Ebu Yusuf Yâkub bin İshak el- Kindî’dir. El- Kindî lakabını Güney Arabistan’ın meşhur Kinde kâbilesi soyundan geldiği için almıştır.[1] M. IX. yüzyılda (803-873) yaşamış olan Kindî, Kûfe’de doğmuş, Basra ve Bağdat’ta tahsîlini görmüştür.[2] Babası Kûfe şehrinin idarecisi olduğundan ilk tahsîl yıllarını burada geçirmiştir ki Kûfe dönemin ilim merkezlerinden

Devamı

Câbir bin Hayyân

Tam adı Ebû Mûsâ Câbir bin Hayyân’dır. Ömer Altıntop, Câbir’in künyesinin Ebû Abdullah olduğunu söylese de Câbir’in öğrencisi Ebû Bekir er-Râzî’nin “Hocamız Ebû Mûsâ Câbir b. Hayyân der ki” ifadesine dayanarak künyesinin Ebû Mûsâ olduğu ortaya çıkmıştır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte M. 721 yılında doğmuş olabileceği; doğum yeri de

Devamı

Ibn Heysem

Batılılarca Alhazen diye bilinen ünlü optik uzmanı İslâm âlimi. Batılı bilginleri 600 yıl uğraştıran optik probleminin çözücüsü, göz ışın teorisini çürütüp nesne ışın teorisini inşâ eden Ibn Heysem üzerine bir biyografi çalışması. Havâss Dergisinin ilk sayısından okuyabilirsiniz.

Devamı