Home > Ahmet Çuvalcı

İbn Fadlan: Bir Şimâl Yolcusu

İbn Fadlan X . y üzyıl b aşlarında Abbasi Halifesi Muktedir (ölm. 320/932)’in divanında (sekreteryasından) çalışan katiplerden ve Mevaliler (Araplaşmışlardan)’dır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz sadece, 309-310/921-922 yıllarında Halife Muktedir tarafından Etil (Volga) Bulgarlarına gönderilen elçilik heyeti sırasındaki hatıralarını anlattığı Seyahatname(el-Rihle)sinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinin orijinal metnini 1923 yılında İran’ın

Devamı

Orta Zaman Türk Süvarisî: Eskişehir Pususu

1095 yılı kasımı Fransa-Clermont’da Papa II. Urbanus başkanlığındaki konsil ‘Kutsal Toprakları’n fethi için ‘kutsal savaş’ çağrısında bulunmuş ve keşiş ‘Münzevi Pierre’ liderliğinde maceracılar, başıbozuk şövalyeler ve yoksul sofulardan oluşan düzensiz güruh Yahûdileri, Macarları, Bulgarları ve diğer kendi dindaşlarını da yol boyunca kesip yağmalayarak 1 Ağustos 1096’da İstanbul’a varmıştı. Bizans İmparatoru

Devamı

Orta Zaman Türk Süvârîsi, Gücü ve Stratejisi

Selçuklu Devri’nde kullanılan savaş araç ve gereçleri arasında “At ve silah” en önde gelmekte idi. Türklerin savaşlardaki üstünlükleri ve başarıları, bu iki aracı çok iyi kullanmalarından ileri gelmekteydi. Normal zamanlarda bile atsız ve silahsız bir Türk düşünmek, âdetâ mümkün değildi. Türk savaşçısı, özellikle atı ve silahıyla birlikte olduğu zaman kendisini

Devamı

Yeniçeri Düzeni

Gaza ve Cihat anlayışı ile mücadele eden Osmanlı Devleti için yeniçeriler ne kadar önemliydi ? "Türk ve genel tarihin gördüğü en düzenli, taktiksel ve ofansif kuvvetlerden olan Yeniçeriler aynı zamanda Avrupa ve belki de dünyanın ilk ateşli silâh kullanan müfrezleriydi"  yazımızda bulunan bu tanım ile Yeniçeri ordusunun Osmanlı Devleti için

Devamı